Kozan Ticaret Odası
HomeCoğrafi İşaret

Coğrafi İşaret

Tescilli Adana Kebabı Uygulama Yönergesi

TESCİLLİ ADANA KEBABI UYGULAMA YÖNERGESİ 

Madde 1 – YASAL DAYANAKLAR:

a) 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK. İle bu KHK’nin uygulanma şeklini gösterir Yönetmelik (RG sayısı:22454, RG Yayın Tarihi:05.11.1995)

b) T.C. Türk Patent Enstitüsünün 13.06.2004 Tarih ve 65 numaralı tescil belgesi

Madde 2 – AMAÇ:

Adana kültürünün önemli unsurlarından birisi olan, Adana Kebabı’nı korumak ve gelecek kuşaklara, esas yapısını bozmadan ve bozdurmadan teslim etmektir. Ülkemizde ve yurt dışında yaygın olarak bilinen, beğeniyle tüketilen ve aranan Adana Kebabı, diğer kültür ürünlerimiz gibi yozlaşmaya, taklide ve tahrife maruz kalmaktadır. Bu yönergenin hazırlanmasındaki amaç, Adana Kebabı’nın Türk damak zevkine uygun olarak korunması, aynı esaslarda devam ettirilmesi ve diğer kültürlere tanıtılmasıdır.

Madde 3 – TEMEL ESASLAR:

Adana Kebabı Coğrafi işaret hakkı sahibi Adana Ticaret Odasıdır. Adana Kebabı’nı üretip satışa sunan ve/veya işini ifa ederken herhangi bir biçimde (işletme ünvanında, mönüsünde, tanıtımında vb) “Adana Kebabı” ismini kullanacak olan kamu ve/veya özel tüm gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kuruluşlar, Adana Ticaret Odasıyla bu yönerge çerçevesinde yazılı sözleşme yapmak zorundadırlar.

Madde 4 – DENETLEME KOMİSYONUNUN OLUŞUMU

Adana Ticaret Odası; a.Yönetim Kurulu, b.ATO üyeleri, c.Oda personeli veya Adana Kebapçılar Odasından ve/veya d. ihtiyaç halinde dışarıdan, Adana Kebabı Denetleme Komisyonu’na “üç” üye seçer.

Adana Ticaret Odası’nın seçtiği üç üye ile birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan İlçe Belediyesi ve Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşan toplam altı kişilik “Denetleme Komisyonu”nu oluşturur.

Denetleme Komisyonu Başkanı, ATO Yönetiminin belirlediği üyeler arasından seçilir.

Denetleme Komisyonu’nun görev süresi ATO Organ Seçimleri dönemleri ile sınırlıdır.

Madde 5 – DENETLEME KOMİSYONU ÜYELERİ ile İLGİLİ BAZI HÜKÜMLER

Denetleme Komisyonu üyelerinin T.OB.B.’nin Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğinin 6.maddesinde aranan şartları haiz olması gerekir. Denetleme Komisyonu Üyeleri, katıldıkları her toplantı için Adana Ticaret Odası Meclis Üyeleri’nin aldığı “Huzur Hakkını” alır. Olağan ve Olağanüstü olarak arka arkaya yapılan üç toplantıya katılmayan veya altı ay içinde mazeretli olsalar dahi, olağan dört toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine ilgili kurumca yeni bir üye görevlendirilir.

Madde 6 – DENETLEME KOMİSYONUNUN TOPLANMA BİÇİMİ

Denetleme Komisyonu ayda bir defa ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her zaman, Adana Ticaret Odası Hizmet binasında veya şehir içerisinde uygun bir yerde toplanır. Komisyonun gündemini Komisyon Başkanı belirler ve sekreterya hizmetlerini Adana Ticaret Odası’nın görevlendireceği personel yürütür. Komisyon, çoğunlukla toplanır.

Madde 7 – DENETÇİLERİN SEÇİMİ ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 

Denetleme Komisyonu, yıllık denetim programını yapar ve yeteri sayıda denetçiler belirler. Belirlenen denetçiler, Denetleme Komisyonundan olabileceği gibi dışardan da konunun uzmanı ve tarafsız kişiler olabilir. Şikayete bağlı denetimlerde, en az iki denetmen görevlendirir. Şikayet üzerine en geç 10 gün içinde denetmenler denetleme yaparak rapor tanzim ederler ve bu raporun Denetleme Komisyonuna tevdi ederler. Denetim amaçlı yapılan seyahatlerde, Denetmenler ATO Harcırah Yönergesinde meclis üyeleri için belirlenen harcırahı alır. Denetleme Komisyonu tarafından görevlendirilen denetmenler, denetlediği üreticinin iş yerindeki hijyenik koşulların yanı sıra “Adana Kebabı”nın Hazırlama, Üretim ve Sunum Talimatı’na ve Sözleşmesine uygunluğunu araştıracak, şikayete bağlı denetimlerde, şikayetçinin ve gösterilen tanıkların varsa şikayet konusu malzemelerin örneklerini alacak, bu hususları tutanağa açıkça yazacaktır. Denetim esnasında yapılması gereken Laboratuar incelemeleri öncelikle Kamu Kurumlarına veya Üniversitelere ait laboratuarlarda yapılır, yoksa özel laboratuarlardan yararlanılır. Tutanak denetim mahallinde düzenlenecek ve üreticinin veya temsilcinin de imzası alınacaktır. İmzadan imtina edilmesi halinde bu durum da tutanakta belirtilecektir.

Madde 8 – DENETLEME KOMİSYONUNUN KARAR ALMA BİÇİMİ

Olağan veya şikayete bağlı denetimlerde, denetmenlerin sunacağı rapora göre Denetleme Komisyonu karar alır. Komisyon çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılarak karar oluşturulur. Komisyonun kararı gereği yapılmak üzere Oda Yönetimine sunulurken birer örneği de ilgililere tebliğ edilir. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Denetleme Komisyonu raporunu tevdii aldığı tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde şikayet konusunu karara bağlar.

Madde 9 – DENETLEME KOMİSYONU KARARLARINA İTİRAZ YOLU ve SÜRESİ

Denetleme Komisyonu kararlarına karşı ilgililer Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na kararın kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulunca on gün içinde karara bağlanır.

Madde 10 – YÖNETİM ve DENETLEME GİDERLERİNE KATKI PAYININ TESPİTİ

Adana Ticaret Odası Yönetimi Kurulu, Oda Bütçesi ile birlikte Adana Kebabı üreticilerinden, uygulama yılı için alacağı Yönetim ve Denetleme Gideri Katkı Payını belirler. Belirlenen katkı payları üreticilere bildirilir.

Madde 11 – CEZALAR:

ATO YÖNÜNDEN; Mahreç işareti kullanma hakkı talep eden kişi, ilgili mercilerden gerekli ruhsat ve izinleri alarak, mahreç işaretini içerir tabela bedelinin ödendiğini gösterir makbuz da dahil olmak üzere gerekli tüm belgeleri ile birlikte ATO’ya yazılı başvuruda bulunur. ATO, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde talep sahibini mahreç işareti kullandırma sözleşmesini imzalamaya ve tescilli mahreç işaretini içerir tabelayı teslim almaya davet eder. Aksi takdirde, ATO, üreticiye, geciken her bir gün için, asgari ücret brüt maaş tutarının 1/30’u oranında cezai şart öder.

ÜRETİCİ YÖNÜNDEN; Olağan ya da şikayete bağlı denetimler sonucunda, üreticinin, “Adana Kebabının Üretim ve Sunum Talimatı”na ve/veya ‘Adana Kebabı’ Coğrafi İşaretini Kullandırma Sözleşmesi hükümlerine uymadığı tespit edilirse Denetleme Komisyonunca alınacak karar ile;

  • İlkinde, üretici uyarılır ve ihlalin niteliğine göre tespit tarihindeki asgari ücret brüt miktarının iki katından beş katına kadar cezai şart öder.
  • Aynı üreticinin ikinci bir ihlal gerçekleştirdiğinin tespiti halinde, üretici ikinci kez uyarılır ve tespit tarihindeki asgari ücret brüt miktarının beş katından on katına kadar cezai şart öder.
  • Aynı üreticinin üçüncü bir ihlal gerçekleştirdiğinin tespiti halinde üretici tespit tarihindeki asgari ücret brüt miktarının on katı kadar cezai şart öder ve ‘Adana Kebabı’ Coğrafi İşaretini Kullandırma Sözleşmesi kendiliğinden fesholmuş sayılarak mahreç işaretini içerir levhanın sökülmesi ile ATO’ya teslimi sağlanır.

Madde 12 – Adana Kebabının Coğrafi İşaret Belgesi Ocakbaşında, Adana Kebabı Logosu girişte görünür bir yere asılacaktır.

Madde 13 – Bu Yönerge yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 – Bu Yönerge Adana Ticaret Odası Başkanlığı tarafından yürütülür. 

TESCİLLİ ADANA KEBABI BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.