Gerçek Kişi

Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Sicil Müdürlüğüne Taahhütname

3- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

4-Oda kayıt beyannamesi  (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)

5-Oda e-belge İşlemleri İçin yetkili bilgi güncelleme dilekçesi (Oda e-belge işlemleri)

6-Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecek unvan/tescil talepnamesi (ıslak imza)(1 asıl 1 fotokopi) (İmza beyannameleri/unvan tasdikleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1.katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

7-Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) ile Mersis üzerinden doldurulan taahhütnamenin bilgileri aynı olmalıdır.

8-Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi (E defter tutanlar envanter defterinin tasdikli ön yüzünü SMMM onaylı ibraz edecekler, bir önceki yılın yıllık gelir tablosu ekinde gelir idaresi onaylı bilanço sunulacaktır)

9-Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. 10-Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.

11-Vergi levhası fotokopisi (2 adet)

12-(25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs İşletmelerinin tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs İşletmelerinin tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs İşletmelerinin tescil işlemi yapılacaktır.)

13-Vesikalık fotoğraf (2 adet)

14-Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

15-Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

16-İşletme usulüne göre defter tutup Vergi Usul Kanunu 177/1-3’teki hadleri aşanlar SMMM raporu ile bu durumu ispat etmek zorundadırlar. SMMM raporunda bu haddi aştığını gösteren bilgi ve belgeler ile SMMM faaliyet belgesi ekli olmalıdır.

*** Not: Mersisten faaliyet konusu belirlerken şirket sözleşmesi gibi çok uzun metinler girmeyiniz. 

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

Önemli: Gerçek kişi işletmelerin (Şahıs işletmeleri) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

Gerçek Kişi (Şahıs) Şube Yeni Kayıt

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Vergi levhası

4-Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş merkez unvanı ve şube ibaresini içeren unvan tasdiknamesi (ıslak imza)(noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)

5-Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı) 

Gerçek Kişi (Şahıs) Şube Kapanış

1-Şube kapanışı ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli

1-Merkez nakil dilekçe (İşletme kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin unvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2-Oda kayıt beyannamesi (İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, İşletme sahibinin resmi bulunmalıdır)

3-Merkez nakline ait Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş unvan tasdiknamesi  (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

4- Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

5-Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Unvan değişikliği için Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş unvan tasdiknamesi (ıslak imza) (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

4- İş adresi, işletme konusu, sermaye değişikliği için işletme sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

5- Sermaye artırımında, bu durumu belirten dilekçe

 ÖNEMLİ UYARI: Adres değişikliği tescilinde en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir. 

Gerçek kişi (Şahıs) Sigorta Acenteliği

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
3-Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
4-Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

Gerçek kişi (Şahıs) Sigorta Acenteliği Feshi

1- Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 

(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

Gerçek kişi (Şahıs) Veraseten İntikal/Halefiyet

1-Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı,

2-Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş unvan tasdiknamesi (3 imza içermelidir.) (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

3-Oda kayıt beyannamesi

(Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı ve mirasçı tacirin resmi bulunmalıdır)

4-Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5-Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6-Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

Gerçek kişi (Şahıs) Adres Değişikliği

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. İşletme merkezinin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde işletmenin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.) Belediye’ye yazılacak dilekçe örneği için tıklayınız

Gerçek kişi (Şahıs) Ticari Terk (Kaydın Silinmesi)

Sigorta işletmeleri kayıtlarını sildirmeden önce acentelik için vekalet aldıkları sigorta şirketlerinin azilnamelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir. İşletme kaydı silindikten sonra vekalet azli tescili Mersis’te yapılamamaktadır. 

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Mal Beyanı firma sahibi tarafından imzalanmalıdır, dilekçe içinde yer alan mal beyanı dilekçeden çıkarılmamalıdır)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamının aslı veya onaylı sureti (1 adet fotokopi) eklenmeli Dilekçe ( Ticaret SicilOda Sicil) ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

4-Ticari faaliyetin devamında tüm mirasçıların noter vasıtasıyla muvafakatı alınmalı ve sicil müdürlüğüne sunulmalıdır.