Ticaret Sicil

Ticaret Sicili Müdürlüğünün Görevleri:
Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin ve şubelerinin tescilini yapmak,
İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek,
Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak,
Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işleminin yapılması,
Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak,
Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak,
İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini karşılamak.

 

Müdürlüğümüzden Alınabilecek Bilgi ve Belgeler:
Ticaret Sicili Tüzüğünün ilgili maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi
4734 sayılı kamu ihale kanununun 10.maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (b) bentlerine istinaden düzenlenen iflas konkordato belgesi
Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.maddesine göre düzenlenen Şube açılışı ile ilgili belge
Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge
Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerinin suretleri talep edilebilir.