Dernek Vakıf Vb. İşletmeler

Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe

(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Ticari İşletmenin Açılışına Dair Yetkili Organlar Tarafından Alınan Kararın Noter Tasdikli Sureti. (1 asıl 2 fotokopisi)

4-Kararda; İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri ve Bunların Uyrukları Ve Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu açıkça Gösterilecektir.

5-Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge/ Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge aslı

6-Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla noter onaylı örneği,

7-Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği/ Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği

8-İki adet Dernek/ Vakıf tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla noter onaylı örneği,

9-İşletme temsilcilerinin işletme unvanı altında Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi), müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge.

10-Oda Kayıt Beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

Temsilci Tayini Kararının Tescil İşlemi

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe 

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili yönetim kurulu kararı (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

4-Temsilcinin İşletme unvanı altında Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

Adres Değişikliği Tescil İşlemleri

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Noter tasdikli adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı (1 asıl 2 fotokopi)

İşletmenin Kapanışı

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Noter tasdikli işletmenin kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı. (1 asıl 2 fotokopi)