Genel Sekreterlik

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kozan Ticaret Odası’nın işlemlerini, mevzuat hükümleriyle Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütmek.

Kozan Ticaret Odası’nın amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için Oda Meclisinde onaylanacak kadroya göre yeterli bir teşkilat kurulmasını sağlamak, Genel Sekreter Yardımcıları aracılığı ile teşkilatın faaliyetini yürütmek.

Personel hizmetlerinin yürütülmesini denetlemek, personelin yetiştirilmesini sağlamak, üst düzey personelin atanması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve atamalardaki usule uygun olarak görevlerine son verilmesini yönetim kuruluna önermek.

Kozan Ticaret Odası’ndaki hizmet birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

Kozan Ticaret Odası’nın iç ve dış işlemleriyle ilgili yazışmalarda imza yetkisini kullanmak, gerektiğinde yetki standartları çerçevesinde imza yetkisini devretmek.

Kozan Ticaret Odası’nın bütçesinden yapılacak harcamaları Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ve kendisine verilen yetkiler çerçevesinde gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulunca saptanan miktar kadar harcamayı, sonradan Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak şartıyla re’sen yapmak.

Mevzuat, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde, Kozan Ticaret Odası hizmet birimlerinin yetkilerini kullanabilmelerini ve görevlerini eksiksiz yapabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almak.

Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantılarına oy sahibi olarak katılmak. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu’nun zamanında toplanabilmesi için her türlü hazırlıkları yapmak.

Oda Meclisince seçilmiş olan komisyonların konuları inceleyebilmeleri için konuların özelliklerine göre, Oda Meclisinin toplantısından önce bu komisyon üyelerinin çağrılmasını sağlamak ve toplantılar için gerekli her türlü hazırlıları yapmak.

Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarının gereğinin yerine getirilmesini ve saklanmasını sağlamak.

Oda Meclisinin ve Yönetim Kurulunun gündemini hazırlayıp başkanlarına sunmak. Yönetim Kurulu kararlarını izlemek ve sonuçlandırmak.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun zamanında düzenlenmesini sağlamak.Kozan Ticaret Odası’nın yıllık gelir ve gider bütçesini yönetim kuruluna sunmak üzere muhasip üye ile birlikte hazırlamak.

Ayda bir Kozan Ticaret Odası’nın mali durumunu gösteren bir çizelge (mizan) ile Yönetim Kuruluna açıklamada bulunmak, Oda müşavirlerinden bilgi almak, müşavirlerin Odaya yararlı olmaları için her türlü tedbiri almak.

Odanın yayın organlarını düzenlemek, gazete ve dergilerin, monografilerin, basılı etüt raporlarının uygun bir şekilde çıkarılmasını sağlamak. Üye ve oda memurlarının mesleki bilgilerinin geliştirilmesini, hükümet kararları, dünya piyasaları ve diğer mesleki konularda aydınlatılmaları için gerekli önlemleri Yönetim Kuruluna önermek.

TOBB ve Bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesini sağlamak, bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek suretiyle her türlü çalışma ve hazırlıkları düzenlemek. TOBB ve Bakanlıklarca verilecek görevlerin, mevzuat ve Oda yetkili organlarının kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak. · Yabancı ülkelerin oda ve borsalarınca düzenlenen raporları inceleyerek, Türkiye’yi ilgilendiren bölümlerini yayınlamak.

Milli ve milletlerarası sergi, fuar ve panayırlara iştirak için hazırlıların yürütülmesini sağlamak.

Kuruluş kanunu çerçevesinde Odanın sürekli ve sistematik gelişmesini ve büyümesini sağlayacak politikaları oluşturmak.

Oluşturulan politikalar doğrultusunda Odanın hedeflerini tespit etmek. Planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için mevcut organizasyonun eksikliklerini gidermek, sürekli güncel kalmasını sağlamak, Genel Sekreter Yardımcılıklarının tam uyum içinde çalışması amacıyla bölümler arası gerekli ve yeterli koordinasyonu sağlamak Planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için Genel Sekreter Yardımcıları ile beraber uygulanabilir ve gerçekçi stratejiler belirlemek, bu stratejiler çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetleri takip ve kontrol etmek.

Yürütülen fonksiyonlarla ilgili yıllık faaliyet sonuçlarını Yönetim Kuruluna düzenli raporlar halinde sunmak ve yapılacak yeni proje yatırımları ile ilgili kararkarın alınabilmesi için gerekli verileri oluşturmak. Oda organizasyonundaki tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve tüm çalışanları bu çerçevede görevlendirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve bu doğrultuda motive etmek.

Odanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü temin etmek, var olan iş gücünün niteliklerinin artırılması ve nitelikli veya nitelikleri artırılmış iş gücünün bünyede tutulması için gerekli tedbirleri almak.

Odanın etkinliğini artırmaya yönelik olarak ülkedeki siyasi, ekonomik ve teknik gelişmeleri sürekli izlemek, mevcut durumun analizini yapmak veya yaptırmak suretiyle, uygulanabilir, rasyonel kararlar almak ve bu kararların çalışanlar tarafından tam ve eksiksiz benimsenmesini, uygulanmasını sağlamak, uygulamaları izlemek ve kontrol etmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

Yasal, teknik veya ekonomik, ulusal veya uluslararası kanun, mevzuat veya standartlarla ilgili değişikliklerin sürekli izlenmesini sağlamak ve Oda personeli ile üyeleri sürekli bilgilendirmek. Oda içindeki katılımcı ve yeniliklere açık yönetim anlayışını tüm yönetim kademelerinde tesis etmek suretiyle etkinleştirmek ve sürekliliğini sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirmek, güçlendirmek ve kalıcı kılmak.

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunun verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları Oda menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.