Kollektif Şirketler

Kollektif Şirket Yeni Kayıt

1-Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe 

(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 

(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

3-Mersis’ten hazırlanmış Şirket sözleşmesi (Müdürlüğümüzce çıkarılacaktır)

4-Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

5-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, yetkilinin 3 adet resim bulunmalıdır)

Kollektif Şirket Şube Yeni Kayıt

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (1 asıl 2 fotokopi)

4-Şube temsilcilerinin şube unvanı altında Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

5-Oda kayıt beyannamesi

(şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin 3 adet resmi bulunmalıdır)

Ana Sözleşme Değişikliği

 Hisse devri/pay intikali, veraseten intikal tescil taleplerinde de aşağıdaki belgelerin müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir.

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 2 fotokopi) Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir. (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

4-Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kollektif Şirketin Adana’ya Merkez Nakli

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı sureti

4-Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi

5-Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 1 fotokopi)

6-Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

7-Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanı altında Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi) (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

8-Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, yetkilinin 3 adet resimleri bulunmalıdır)

Tasfiye

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

 (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

4-Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış Noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) (İmza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

5-Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)

6-Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

7-Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

Tasfiye Sonu

1-Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

4-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

5-Son bilanço ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)

6-Tasfiye memuru tasfiye sonu bilançosu ile birlikte ekteki belgeyi imzalayıp Müdürlüğümüze ibraz etmelidir.