Kozan Ticaret Odası
HomeGerçek Kişi

Gerçek Kişi

GERÇEK KİŞİLER  

( Şahıs İşletmesi )

 

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Taahhütname

-Müdürlüğümüzde düzenlenecek unvan/tescil talepnamesi(ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi) (Noterden alınan imza beyannameleri/ unvan tasdikleri kesinlikle kabul edilmemekte olup imza beyannameleri/ unvan tasdikleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

*Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) ile Mersis üzerinden doldurulan taahhütnamenin bilgileri aynı olmalıdır.

-Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi (E defter tutanlar envanter defterinin tasdikli ön yüzünü SMMM onaylı ibraz edecekler, bir önceki yılın yıllık gelir tablosu ekinde gelir idaresi onaylı bilanço sunulacaktır)

-Oda kayıt beyannamesi(tacir tarafından İmzalanmış olmalı)

-Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.

-Vergi levhası fotokopisi (2adet)

(25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs İşletmelerinin tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp(VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs İşletmelerinin tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs İşletmelerinin tescil işlemi yapılacaktır.)

-Vesikalık fotoğraf (2 adet)

-Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

-Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

-İşletme usulüne göre defter tutup Vergi Usul Kanunu 177/1-3’teki hadleri aşanlar SMMM raporu ile bu durumu ispat etmek zorundadırlar. SMMM raporunda bu haddi aştığını gösteren bilgi ve belgeler ile SMMM faaliyet belgesi ekli olmalıdır.

*** Not: Mersisten faaliyet konusu belirlerken şirket sözleşmesi gibi çok uzun metinler girmeyiniz. 

 

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

 

Önemli: Gerçek kişi işletmelerin (Şahıs işletmeleri) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

 

 DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Unvan değişikliği için Müdürlüğümüzde düzenlenmiş unvan tasdiknamesi (ıslak imza) (Noterden alınan imzabeyannameleri kesinlikle kabul edilmemekte olup imza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

-İş adresi, işletme konusu, sermaye değişikliği için işletme sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

-Sermaye artırımında, bu durumu belirten dilekçe

 ÖNEMLİ UYARI: Adres değişikliği tescilinde en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir. 

 

BELEDİYE/ RE’SEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

İşletme merkezinin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde işletmenin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.)

 

SİGORTA ACENTELİĞİ

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

-Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

 

  ŞUBE AÇILIŞI

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

Müdürlüğümüzde düzenlenmiş merkez unvanı ve şube ibaresini içeren unvan tasdiknamesi (ıslak imza)(noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi) (Noterden alınan imzabeyannameleri kesinlikle kabul edilmemekte olup imza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

-Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin/kuruluş esnasında sicil müdürlüğüne verilmiş imza unvan tasdiknamesinin onaylı bir örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 120/1-c bendi gereğince bu belgenin şubenin açılacağı sicil müdürlüğüne ibrazı zorunludur)

-Merkezi Kozan dışında ise bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden tasdikli sicil dosyasında bulunan evrakın tümünün ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin birer adet onaylı suretleri

-Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)

 

ŞUBE KAPANIŞI

-Şube kapanışı ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

 

VERASETEN İNTİKAL/ HALEFİYET

-Dilekçe(Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı,

-Müdürlüğümüzde düzenlenecek unvan tasdiknamesi (3 imza içermelidir.) (Noterden alınan imzabeyannameleri kesinlikle kabul edilmemekte olup imza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

-Oda kayıt beyannamesi(Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı ve mirasçı tacirin resmi bulunmalıdır)

-Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

-Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

-Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

 

MERKEZ NAKLİ

-Dilekçe(İşletme kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

-Merkez nakline ait Müdürlüğümüzde düzenlenen unvan tasdiknamesi (Noterden alınan imza beyannameleri kesinlikle kabul edilmemekte olup imza beyannameleri 6102 sayılı TTK m.40 gereğince Odamız 1. katındaki Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisinde düzenlenmektedir)

-Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

-Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

-Oda kayıt beyannamesi(İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, İşletme sahibinin resmi bulunmalıdır)

 

TİCARETİ TERK (KAYDIN SİLİNMESİ)

-Sigorta işletmeleri kayıtlarını sildirmeden önce acentelik için vekalet aldıkları sigorta şirketlerinin azilnamelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir. İşletme kaydı silindikten sonra vekalet azli tescili Mersis’te yapılamamaktadır. 

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir, dilekçe içinde yer alan mal beyanı dilekçeden çıkarılmamalıdır)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

-Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamının aslı veya onaylı sureti (1 adet fotokopi) eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. İşletmenin devamı ya da silinmesi için tüm mirasçıların noter vasıtasıyla muvafakatı alınmalı ve sicil müdürlüğüne sunulmalıdır.